Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

closeOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KRAJOWEJ

 

WEST POLSKA SP. Z O.O.

 

I. Definicje

Użyte w niniejszych Warunkach pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która jest przedsiębiorcą krajowym i dokonuje Zamówienia;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Towar – produkty będące w ofercie handlowej W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.;

4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy W.E.S.T Polska Sp. z o.o. a Klientem;

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) regulują warunki sprzedaży Towarów przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o i stanowią integralną część zawieranej z Klientem Umowy sprzedaży.

2.2. Postanowienia niniejszych OWS obowiązują w zakresie Zamówień i sprzedaży poza sklepem internetowym prowadzonym przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o., do których zastosowanie mają odpowiednie postanowienia regulaminu tego sklepu.

2.3. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta OWS, które obowiązywać będą przez cały okres współpracy pomiędzy Klientem i W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. do czasu wprowadzenia przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. nowych ogólnych warunków sprzedaży.

2.4. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi itp. w Zamówieniu Klienta sprzeczne z poniższymi warunkami nie będą uznawane, a jakiekolwiek odstępstwa od OWS wymagają wyraźnej zgody W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.

2.5. Informacje zawarte w katalogach, na stronie internetowej cenniku oraz wszelkich materiałach promocyjnych W.E.S.T. Polska Sp. z o.o., dostarczanych Klientowi stanowią zaproszenie do składania Zamówień.


III. Rozpoczęcie współpracy

3.1. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. oświadcza, że jest dystrybutorem Towarów pod marką „Keya” na obszarze Polski, Ukrainy i Białorusi, jak też dystrybutorem Towarów innych marek.

3.2. Klient oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży odzieży, bądź prowadzi agencję reklamową, lub świadczy usługi sitodruku, haftu itp.

3.3. Klient dostarczy W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. aktualne dokumenty firmowe takie jak: wyciąg z KRS lub inny właściwy dokument rejestracyjny, potwierdzenie nadania numeru NIP i Regon.  Klient związany jest Zamówieniem złożonym W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. również w przypadku podania niekompletnych danych lub niedostarczenia tych dokumentów.

3.4. Od woli W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. zależy, czy przyjmie Zamówienie pomimo niespełnienia powyższych kryteriów.

3.5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. o zmianie profilu działalności, bądź o zamknięciu, zawieszeniu, likwidacji lub upadłości Klienta. W takim przypadku, jak też w razie powzięcia przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. informacji o tych faktach z innych źródeł, W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od wszelkich niewykonanych jeszcze Umów sprzedaży.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną.

4.2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z W.E.S.T Polska Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią OWS.

4.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje informację o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, bądź o odmowie jego przyjęcia. Informacja ta może być przekazana w dowolnej formie. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. może też przyjąć Zamówienie z zastrzeżeniami (np. dot. terminu dostawy, etc.). W tym ostatnim przypadku Klient powinien przesłać informację, czy zgadza się na zaproponowane warunki.

4.4. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości o przyjęciu Zamówienia, bądź otrzymania przez W.E.S.T Polska Sp. z o.o. informacji o zgodzie Klienta na zaproponowane warunki.


V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów, opłata za transport podawane są w złotych polskich ze wskazaniem czy zawierają podatek VAT.

5.2. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w cennikach, wprowadzanie nowych Towarów oraz wycofywanie Towarów z oferty.

5.3. Klient ma możliwość uiszczenia należności (zgodnie ze sposobem płatności wybranym przy składaniu Zamówienia):

a.) przelewem na konto bankowe (przedpłata) albo

b.) gotówką za pobraniem przez kuriera w przypadku Zamówień do kwoty 5.000 zł wartości brutto Zamówienia.

5.4. Termin płatności przelewem wynosi 48 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży.

5.5. W przypadku nieuiszczenia należności w tym terminie W.E.S.T Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5.6. WEST Polska Sp. z o.o. w indywidualnych przypadkach może zgodzić się na odroczony termin płatności za Towary.

 

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. W razie braku takiego wskazania, Towar zostanie dostarczony na adres siedziby Klienta.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, bądź firmą transportową. Koszt dostawy wynosi 13 zł netto za karton. W przypadku dostaw powyżej 10.000 zł netto wartości Zamówienia Towarów jednej marki transport tych Towarów odbywa się na koszt W.E.S.T Polska Sp. z o.o.

6.3. Po uiszczeniu należności – w przypadku płatności przelewem, bądź po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia – w przypadku płatności gotówkowej, zamówiony Towar przygotowywany jest do wysyłki.

6.4. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. może zaproponować przewidywany termin dostawy. Kupujący niezwłocznie decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane, czy też akceptuje zaproponowany przez W.E.S.T Polska Sp. z o.o. termin dostawy. W razie anulowania Zamówienia, bądź akceptacji realizacji częściowej, W.E.S.T Polska Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci Klientowi wpłaconą przez Niego należność (bądź jej odpowiednią część w przypadku realizacji częściowej).

6.5. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Towarów w magazynie. Klient nie może zgłaszać roszczeń odszkodowawczych wobec W.E.S.T Polska Sp. z o.o. w przypadkach opisanych w punkcie poprzedzającym, tzn. anulowania Zamówienia, realizacji częściowej, czy przedłużenia terminu dostawy.

6.6. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych OWS czas dostawy wynosi odpowiednio:

a) w przypadku płatności za pobraniem:

- max. 2 dni robocze od akceptacji Zamówienia w dzień roboczy do godziny 12;

- max. 3 dni robocze od akceptacji Zamówienia po godzinie 12;

b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

- max. 2 dni robocze od wpłaty pełnej należności za Zamówienie do godziny 12 - dla Zamówień mniejszych niż obejmujących 25 kartonów Towarów;

- max. 3 dni robocze od wpłaty pełnej należności za Zamówienie po godzinie 12 - dla Zamówień mniejszych niż obejmujących 25 kartonów Towarów;

- max. 7 dni robocze od poinformowania Klienta o wpłacie pełnej należności za Zamówienie - dla Zamówień obejmujących co najmniej 25 kartonów Towarów.


VII. Odstąpienie od umowy

7.1. Z uwagi na to, że Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługujących konsumentom.

7.2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży przed wysłaniem Towarów do Klienta. W takim jednak przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić odstępne w wysokości 7 % wartości netto Zamówienia, nie mniej niż 100 zł.

7.3. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku nieodebrania Towarów przez Klienta. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić W.E.S.T Polska Sp. z o.o. karę umowną w wysokości 200 zł. Zapłata kary nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Informacje o Towarach podane na stronie, w katalogach, czy innych materiałach promocyjnych są orientacyjne i W.E.S.T Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje, że podany w materiałach promocyjnych kolor Towarów idealnie odpowiadał będzie kolorom Towarów w rzeczywistości.

8.2. Przy odbiorze Towarów Klient zobowiązany jest do sprawdzenia wszelkich naruszeń i uszkodzeń opakowań (kartonów). W przypadku stwierdzenia naruszenia Klient zobowiązany jest sprawdzić całą dostawę Towarów i sporządzić w obecności kuriera protokół tej czynności odnotowując wszelkie uszkodzenia i ilość sztuk Towarów.

8.3. Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy lub niezgodny z Zamówieniem. Reklamacje jakościowe lub ilościowe przyjmowane są w formie pisemnej w terminie do 3 dni od daty otrzymania Towarów z podaniem pełnego opisu wad, niezgodności etc. Przekroczenie tego terminu równoznaczne jest z przyjęciem i akceptacją Towarów bez zastrzeżeń przez Klienta.

8.4 Kurczliwość bawełny w praniu jest zjawiskiem naturalnym, w szczególności dla wysokiej jakości bawełny (100%).  Dopuszcza się więc zmianę wymiarów w granicach 5% - 10%. Taka zmiana wymiarów nie może być podstawą reklamacji.

8.5. Na żądanie W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. Klient zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć próbki wadliwych/niezgodnych Towarów oraz przesłać ich zdjęcia. Przesłanie nowych Towarów Klientowi zgodnie jego żądaniem po dostarczeniu takich próbek/zdjęć nie oznacza akceptacji reklamacji.

8.6. W przypadku dostawy Towarów niezgodnie z Zamówieniem (braki ilościowe, dostawa niezamówionego Towaru) W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. dostarczy brakujące/właściwe Towary za zwrotem dostarczonych niezgodnie z zamówieniem Towarów.

8.7. W przypadku reklamacji jakościowych Klientowi przysługuje wymiana Towarów albo odstąpienie od Umowy sprzedaży. Wybór sposobu realizacji reklamacji przysługuje Klientowi. Wymiana Towarów odbywać się będzie za zwrotem Towarów wadliwych. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwrot wpłaconej należności nastąpi po zwrocie dostarczonych Towarów oraz po akceptacji faktury korygującej.

8.8. W przypadku niezasadnych reklamacji Klient poniesie pełen koszt transportu zwracanych Towarów, jak też jakiekolwiek inne koszty poniesione przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. w związku z niezasadną reklamacją.

8.9. Po odsprzedaniu, bądź odstąpieniu Towarów kolejnemu odbiorcy odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ilościowe i jakościowe przechodzi na Klienta. W każdym razie odpowiedzialność W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. za wady dotyczące Towarów jest wyłączona w przypadku poddania Towarów jakimkolwiek obróbkom (np. wykonanie nadruku, haftu itd.) przez Klienta bądź osoby trzecie.

8.10. Reklamacje nie stanowią podstaw do odroczenia terminu płatności.


IX. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. za jakiekolwiek szkody ograniczona jest do rzeczywistych strat (damnum emergens).


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. a Klientem na tle obowiązywania niniejszych OWS, czy Umowy sprzedaży zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Potwierdzam doręczenie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży

 

 

 

W imieniu i na rzecz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

Data i podpis


Certyfikaty

Przedpłata Podane ceny na stronie obowiązują dla przedpłaty

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.

Odroczony termin
30 dni Kredyt kupiecki + 1,5% do wartości zamówienia brutto.

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.

Pobranie Koszt pobrania - 9 zł netto ( do kwoty max 5000 zł brutto)

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.