Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO keyaeurope.pl    z 26.11.2018

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która jest przedsiębiorcą i dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego keyaeurope.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.keyaeurope.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy W.E.S.T Polska Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.keyaeurope.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.keyaeurope.pl/  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.keyaeurope.pl, prowadzony jest przez Western Equipment for Sport and other Technologies - POLSKA sp. z o.o. (używającej oficjalnego skrótu W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 104, 52-131 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 0000143413, numer REGON 93114497100000, NIP 8992137722, z kapitałem zakładowym w wysokości 550.000 PLN.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej lub

b.) Mozila Firefox w wersji 3.0 lub nowszej,

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje w pierwszym etapie poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

Warunkiem rejestracji Klienta jest jego oświadczenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży odzieży, bądź prowadzi agencję reklamową, lub świadczy usługi sitodruku, haftu itp.

3.5. Po zalogowaniu Klient otrzyma informację o konieczności dostarczenia do W.E.S.T Polska Sp. z o.o. dokumentów firmowych.

3.6. Dopiero po dostarczeniu i weryfikacji wszystkich wymaganych dokumentów W.E.S.T Polska Sp. z o.o. zatwierdza i aktywuje konto Klienta w Sklepie internetowym. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. przesyła Klientowi informację o aktywacji konta oraz aktualny cennik. Od dnia 1 stycznia 2013r. Klienta obowiązywać będą ceny według odpowiedniej kolumny cennika w zależności od przyznanego Klientowi statusu, stosownie do zadeklarowanych przez Klienta i faktycznie realizowanych obrotów.

 

3.7. Wraz z aktywacją konta Klient może składać Zamówienia poprzez Sklep internetowy.

3.8. Konto przeznaczone jest wyłącznie dla zatwierdzonego Klienta i nie może być przez niego udostępniane innemu podmiotowi w jakimkolwiek celu, w szczególności składania Zamówień. Klient nie może składać Zamówień w imieniu innych podmiotów (i żądać wydania faktury na te podmioty). Klient zobowiązany jest utrzymywać w tajemnicy swoje hasło do konta w sklepie. Wszelka komunikacja z Klientem (w szczególności Zamówienia) składane za pośrednictwem sklepu za pomocą loginu przy użyciu hasła Klienta uważana będzie za komunikację z Klientem.

3.9. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, przedłożył sfałszowane dokumenty,

b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c.) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. za zachowania nieuczciwej konkurencji, zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.

  1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. o zmianie profilu działalności, bądź o zamknięciu, zawieszeniu, likwidacji lub upadłości Klienta. W takim przypadku, jak też w razie powzięcia przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. informacji o tych faktach z innych źródeł, W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. ma prawo niezwłocznie pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego.

3.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.,

e.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.keyaeurope.pl, dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z W.E.S.T Polska Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.

  1. Klient może złożyć zamówienie na ilość Towaru większą niż ujawnioną w danym momencie jako stan magazynowy. W takim przypadku Klient otrzymuje informację z prośbą o przesłanie mailem decyzji Klienta czy W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. ma zrealizować część Zamówienia na Towar dostępny, czy też całość Zamówienia ma zostać zrealizowana w momencie uzupełnienia stanu magazynowego. Zamówienie jest wiążące odnośnie części Zamówienia dotyczącej Towaru będącego na magazynie. Odnośnie pozostałej części Zamówienia, bądź odnośnie całego Zamówienia – w razie decyzji o odroczeniu realizacji całego Zamówienia, Zamówienie jest wiążące dopiero z momentem wyrażenia zgody Klienta na zaproponowany przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. termin dostawy. W przypadku braku akceptacji zaproponowanej daty dostawy Zamówienie jest anulowane bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez którąkolwiek ze stron.

 

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów, opłata za transport, podawane są w złotych polskich ze wskazaniem czy zawierają podatek VAT. Cena podana na stronie Sklepu przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w ofercie, wprowadzanie nowych Towarów oraz wycofywanie Towarów z oferty.

5.2. Opłata manipulacyjna, o której była mowa do 01.02.2014 nie jest już naliczana przez firmę W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.

5.3. Klient dostaje informację potwierdzającą wybrany sposób zapłaty (konieczności zapłaty).

5.4. Klient ma możliwość uiszczenia należności (zgodnie ze sposobem płatności wybranym przy składaniu Zamówienia):

a) przelewem na konto bankowe

b) gotówką za pobraniem przez kuriera w przypadku Zamówień do kwoty 5.000 zł wartości brutto Zamówienia.

5.5. Termin płatności przelewem wynosi 48 godzin od otrzymania informacji o konieczności zapłaty.

  1. W przypadku nieuiszczenia należności w tym terminie i nieuzgodnienia innego przedłużonego terminu płatności, W.E.S.T Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 2 % wartości Zamówienia netto.

 

 

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, bądź firmą transportową. Koszty dostawy podane są w czasie składania Zamówienia wraz z informacjami o szczegółach Zamówienia. W przypadku dostaw powyżej 10.000 zł netto wartości Zamówienia transport odbywa się na koszt W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. W przypadku zamówienia Towaru o wartości powyżej 10.000 zł netto, przekraczającego stan magazynowy W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. i decyzji Klienta o dostarczeniu tego Towaru partiami, W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. pokryje koszt transportu jednej partii zamówionego Towaru.

  1. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. przygotowuje zamawiane Towary do wysyłki w kolejności składanych Zamówień przez Klientów. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. może zaproponować przewidywany termin dostawy. Kupujący niezwłocznie decyduje czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane, czy też akceptuje zaproponowany przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. termin dostawy. W razie anulowania Zamówienia, bądź akceptacji realizacji częściowej, W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci Klientowi wpłaconą przez Niego należność (bądź jej odpowiednią część w przypadku realizacji częściowej).

  2. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Towarów w magazynie. Klient nie może zgłaszać roszczeń odszkodowawczych wobec W.E.S.T Polska Sp. z o.o. w przypadkach opisanych w punkcie poprzedzającym, tzn. anulowania Zamówienia, realizacji częściowej, czy przedłużenia terminu dostawy.

  3. Klient otrzymuje informację o wysłaniu Towaru Klientowi.

6.6. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie termin dostawy wynosi odpowiednio:

a) w przypadku płatności za pobraniem:

- 2 dni robocze od złożenia Zamówienia w dzień roboczy do godziny 12;

- 3 dni robocze od złożenia Zamówienia po godzinie 12;

Dla potrzeb liczenia terminu dostawy zamówienia złożone w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy, dzień „wakacji firmy” W.E.S.T. Polska Sp. z o.o., uważane są za złożone w pierwszy dzień roboczy po tych dniach.

b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

- 2 dni robocze od otrzymania od Klienta potwierdzenia zapłaty, bądź zaksięgowania faktycznego wpływu pełnej należności za Zamówienie do godziny 12 – dla Zamówień mniejszych niż obejmujących 25 kartonów Towaru;

- 3 dni robocze od otrzymania od Klienta potwierdzenia zapłaty, bądź zaksięgowania faktycznego wpływu pełnej należności za Zamówienie po godzinie 12 – dla Zamówień mniejszych niż obejmujących 25 kartonów Towaru;

- 7 dni roboczych od otrzymania od Klienta potwierdzenia zapłaty, bądź zaksięgowania faktycznego wpływu pełnej należności za Zamówienie – dla Zamówień obejmujących co najmniej 25 kartonów Towaru.

6.7. Opłata za dostawę liczona jest według ilości kartonów zamówionego Towaru, przy uwzględnieniu następującej zasady:

a) t-shirt – 100 sztuk pakowanych w jednym kartonie (np. przy Zamówieniu 101 sztuk pobierana jest opłata za 2 kartony)

b) polo – 50 sztuk pakowanych w jednym kartonie (np. przy Zamówieniu 51 sztuk pobierana jest opłata za 2 kartony)

c) bluzy - 30 sztuk pakowanych w jednym kartonie (np. przy Zamówieniu 31 sztuk pobierana jest opłata za 2 kartony)

d) bluzy z kapturem – 25 sztuk pakowanych w jednym kartonie (np. przy Zamówieniu 26 sztuk pobierana jest opłata za 2 kartony).

e) polary - 20 sztuk pakowanych w jednym kartonie (np. przy Zamówieniu 21 sztuk pobierana jest opłata za 2 kartony).

 

 

VII. Odstąpienie od umowy

  1. Z uwagi na to, że Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługujących konsumentom.

  1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży przed wysłaniem Towaru do Klienta. W takim jednak przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić odstępne w wysokości:

a) 2% wartości Zamówienia netto, minimum 50 zł – przypadku odstąpienia do momentu otrzymania przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. potwierdzenia płatności za Zamówienie, bądź do momentu zaksięgowania przyjęcia tej płatności, a po tym terminie

b) 3% wartości Zamówienia netto, minimum 50 zł.

Jednakże odstąpienie od Umowy sprzedaży w ciągu 1 godziny od złożenia Zamówienia nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty odstępnego.

  1. Klient może też odstąpić od Umowy sprzedaży po odebraniu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odbioru, pod warunkiem jednak, że:

- Towar ten został zakupiony ze stanu magazynowego W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. dostępnego w Polsce w momencie składania Zamówienia, oraz

- Towar ten nie został poddany żadnym obróbkom (oznakowaniu, haftowi, etc.), uszkodzeniom i jest nadal oryginalnie opakowany.

Odstąpienie takie skuteczne jest jednak za zapłatą odstępnego w wysokości 3% wartości Zamówienia netto (minimum 50 zł) oraz wiąże się z obowiązkiem zwrotu poniesionych przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. kosztów transportu Towaru do Klienta.

Odstąpienie jest skuteczne dopiero po dostarczeniu przez Klienta Towaru do magazynu W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. na koszt Klienta.

W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę pomniejszoną o kwotę odstępnego i poniesionych przez siebie kosztów transportu w terminie 7 dni od zwrotu Towaru.

7.4. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku:

a) braku decyzji Klienta, o której mowa w punkcie 4.8, powyżej 3 dni od otrzymania informacji z prośbą o decyzję;

b) nieodebrania Towaru przez Klienta.

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. z powodu nieodebrania Towaru przez Klienta (przy płatności za pobraniem) Klient zobowiązany jest zapłacić W.E.S.T Polska Sp. z o.o. karę umowną w wysokości 3% wartości netto towaru, nie mniej jednak niż 50 zł plus poniesione koszty przesyłki Towaru w obie strony. Zapłata kary nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Informacje o Towarach podane na stronie, w katalogach, czy innych materiałach promocyjnych są orientacyjne i W.E.S.T Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje, że podany w materiałach promocyjnych kolor Towarów idealnie odpowiadał będzie kolorom Towarów w rzeczywistości.

8.2. Przy odbiorze Towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia wszelkich naruszeń i uszkodzeń opakowań (kartonów). W przypadku stwierdzenia naruszenia Klient zobowiązany jest sprawdzić całą dostawę Towaru i sporządzić w obecności kuriera protokół tej czynności odnotowując wszelkie uszkodzenia i ilość sztuk Towaru.

8.3. Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy lub niezgodny z Zamówieniem. Reklamacje jakościowe lub ilościowe przyjmowane są w formie pisemnej w terminie do 3 dni od daty otrzymania Towaru z podaniem pełnego opisu wad, niezgodności etc. Przekroczenie tego terminu równoznaczne jest z przyjęciem i akceptacją Towaru bez zastrzeżeń przez Klienta.

8.4. Kurczliwość bawełny w praniu jest zjawiskiem naturalnym, w szczególności dla wysokiej jakości bawełny (100%).  Dopuszcza się więc zmianę wymiarów w granicach 5% - 10%. Taka zmiana wymiarów nie może być podstawą reklamacji.

8.5. Na żądanie W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. Klient zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć próbki wadliwego/niezgodnego Towaru oraz przesłać ich zdjęcia. Przesłanie nowego Towaru Klientowi zgodnie jego żądaniem po dostarczeniu takich próbek/zdjęć nie oznacza akceptacji reklamacji.

8.6. W przypadku dostawy Towaru niezgodnie z Zamówieniem (braki ilościowe, dostawa niezamówionego Towaru) W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. dostarczy brakujący/właściwy Towar za zwrotem dostarczonego niezgodnie z Zamówieniem Towaru.

8.7. W przypadku reklamacji jakościowych Klientowi przysługuje wymiana Towaru albo odstąpienie od Umowy sprzedaży. Wybór sposobu realizacji reklamacji przysługuje Klientowi. Wymiana Towaru odbywać się będzie za zwrotem Towaru wadliwego. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwrot wpłaconej należności nastąpi po zwrocie dostarczonego Towaru oraz po akceptacji faktury korygującej.

8.8. W przypadku niezasadnych reklamacji Klient poniesie pełen koszt transportu zwracanego Towaru, jak też jakiekolwiek inne koszty poniesione przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. w związku z niezasadną reklamacją.

8.9. Po odsprzedaniu, bądź przekazaniu Towaru kolejnemu odbiorcy odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ilościowe i jakościowe przechodzi na Klienta. W każdym razie odpowiedzialność W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. za wady dotyczące Towaru jest wyłączona w przypadku poddania Towaru jakimkolwiek obróbkom (np. wykonanie nadruku, haftu itd.) przez Klienta bądź osoby trzecie.

8.10. Reklamacje nie stanowią podstaw do odroczenia terminu płatności.

 

IX. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. za jakiekolwiek szkody ograniczona jest do rzeczywistych strat (damnum emergens).

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 104, mailowo.

10.4. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. a Klientem na tle obowiązywania niniejszego Regulaminu, czy Umowy sprzedaży zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Certyfikaty

Przedpłata Podane ceny na stronie obowiązują dla przedpłaty

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.

Odroczony termin
30 dni Kredyt kupiecki + 1,5% do wartości zamówienia brutto.

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.

Pobranie Koszt pobrania - 9 zł netto ( do kwoty max 5000 zł brutto)

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.